TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".

HIỆU TRƯỞNG - BÍ THƯ CHI BỘ

Phan Văn Vinh
Phan Văn Vinh

Ngày sinh: 2/3/1962

Dân tộc: kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 0837654389

Điện thoại riêng: 0903258018

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Thị Ngọc Điệp
Võ Thị Ngọc Điệp

Ngày sinh: 6/5/1973

Dân tộc: kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0937696757

Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh

Ngày sinh: 13/6/1987

Dân tộc: kinh

Quê quán: Hà Nam

Trình độ :đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0935179016

Email liên lạc: nhoccop.hn@gmail.com