TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 26/9/2016
Lượt đọc: 62

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 22/9/2016
Ngày có hiệu lực: 22/9/2016
Người ký: Ngô Văn Tuyên
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 1333 KH tuần lễ học tập suốt đời 2016 của ngành_codieuchinh.doc
Nội dung:

        UBND QUẬN BÌNH TÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                           

           Số: 1333/KH-GDĐT                              Bình Tân, ngày 22 tháng 9  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân

 

 


Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Thực hiện Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Thực hiện Kế hoạch số 5004/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản hướng dẫn số 3151/KH-GDĐT-GDTX ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch số 439/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn quận Bình Tân,

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trong toàn ngành giáo dục quận Bình Tân với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

  1. Mục đích:

- Qua sự kiện tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.

- Tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

- Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư và trong cơ sở giáo dục; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học.

- Các hoạt động được triển khai ở tất cả các đơn vị trường học và được duy trì thường xuyên hàng năm.

          - Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” nhằm giúp cán bộ quản lý từ Phòng GD&ĐT đến các đơn vị trường học, các đoàn thể trong nhà trường, cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn ngành hiểu được mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; đồng thời vận động toàn ngành tích cực tham gia các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” một cách thiết thực.

2. Yêu cầu:

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” đảm bảo thực hiện nghiêm túc từ ngày 02 tháng 10 năm 2016 đến hết ngày 09 tháng 10 năm 2016.

II. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN:

     1/ Công tác tuyên truyền:

         - Cơ quan Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học và các đơn vị trực thuộc:  Tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn tại trước cổng và trong khuôn viên của đơn vị từ ngày 02 tháng 10 năm 2016 đến ngày 15 tháng 10 năm 2016 với khẩu hiệu:

+ Giáo dục là chìa khóa của phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước.

+ Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

+ Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi (Hồ Chí Minh).

+ Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân (Hồ Chí Minh).

+ Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời (Hồ Chí Minh).

+ Mọi người, mọi tổ chức đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập và tham gia tích cực xây dựng thành phố trở thành một thành phố học tập.

+ “…Động viên các nguồn lực trong xã hội; khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân được học tập suốt đời” (Trích Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam).

+ “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại (Hồ Chí Minh).

+ “Học, học nữa, học mãi” (V.I. Lênin).

+ “Học tập suốt đời chìa khóa của mọi thành công”.

+ “Học để cho mình và cộng đồng hạnh phúc”.

+ “Học để góp phần phát triển địa phương, đất nước và đóng góp cho nhân loại” 

+ “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” (Chủ đề tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016).

             - Hoàn tất công tác treo băng rôn trước ngày 02 tháng 10 năm 2016.

- Các đơn vị trường học cần phối hợp với Ban đại diện CMHS để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đến tất cả PHHS.

- Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện trong suốt thời gian từ tuần lễ cuối tháng 9 năm 2016 đến tuần giữa tháng 10 năm 2016.

     2/ Các hoạt động cụ thể:

        2.1/ Tham dự lễ khai mạc Tuần lễ cấp quận: Tổ chức Lễ khai mạc, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” vào lúc 08h00 giờ ngày 03/10/2016 (sáng thứ hai) tại Liên đoàn Lao động quận, số 168 Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

2.1.1/. Thành phần tham dự (công văn này thay thư mời):

- Ban lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Ban Giám hiệu và giáo viên trường Bồi dưỡng giáo dục quận;

- Ban Giám đốc và giáo viên Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp quận;

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (công lập và  ngoài công lập) và giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục các phường;

2.1.2/ Phân công thực hiện Lễ khai mạc cấp quận: (Phòng Giáo dục và Đào tạo)

- Ban lãnh đạo: phụ trách chung, phân công, chỉ đạo, kiểm tra các bộ phận và các đơn vị theo từng cấp học;

- Ông Vũ Văn Gần: tham mưu Kế hoạch, nội dung tổ chức lễ khai mạc, tổng kết và các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận và Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Thành Lộc: xây dựng kịch bản và dẫn chương trình lễ khai mạc;

- Ông Nguyễn Xuân Lẫm (tổ trưởng), Ông Trần Huệ Mẫn, Bà Bùi Thị Thanh Hạnh, Bà Lê Thị Bảy: tiếp đón đại biểu tham dự, điểm danh và sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu và các đơn vị trong lễ khai mạc, phát động cấp quận;

- Bà Phạm Thị Thanh Vân: chọn một số tiết mục văn nghệ tiêu biểu của các trường để biểu diễn trong Lễ khai mạc; hướng dẫn thư viện trường Tiểu học Tân Tạo A viết bài tham luận tại lễ khai mạc.

- Ông Lê Văn Âu: phối hợp với các bộ phận và các cơ quan, đơn vị liên quan dự trù và quyết toán kinh phí theo quy định.

        2.2/ Hoạt động tại các trường và đơn vị trực thuộc trên địa bàn quận:

          - Tham gia các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” của quận, phường theo Kế hoạch;

          - Treo các khẩu hiệu tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trước và trong khuôn viên của đơn vị.

          - Tổ chức trưng bày “Hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và học tập suốt đời”;

          - Tổ chức nêu gương những thầy, cô giáo, cán bộ nhân viên và học sinh có nhiều nỗ lực phấn đấu trong học tập, tự học tập vươn lên từ cuộc sống.

          - Các trường mầm non kết hợp với chính quyền địa phương tập trung chăm lo, huy động 100% học sinh 5 tuổi ra lớp mẫu giáo; Các trường TH, THCS rà soát không để một em nào phải bỏ học do hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dân cư; Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp tổ chức hướng nghiệp tốt cho những em không trúng tuyển lớp 10 và học sinh rớt tốt nghiệp THPT, GDTX;

          - Các đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể chủ động lựa chọn nội dung các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ cho phù hợp, bao gồm:

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và tổ chức các nguồn tài nguyên điện tử hữu ích (sách, báo điện tử, trang web), tài liệu trực tuyến và tài liệu số để phục vụ hiệu quả nhu cầu khai thác thông tin của nhà trường trong môi trường số.

+ Tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách hữu ích, an toàn, cách sử dụng sách điện tử, thư viện điện tử (tra cứu, đưa nội dung tài liệu lên mạng,...).

+ Giới thiệu về sách và các tài liệu điện tử hữu ích trên website của nhà trường nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tìm đọc.

+ Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các cộng đồng/câu lạc bộ đọc sách Online bằng cách tạo các trang Facebook hay Blogs của thư viện nhà trường để học sinh và giáo viên trao đổi về những cuốn sách hay.

+ Khuyến khích giáo viên mầm non dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho trẻ, cần hướng dẫn các trường tích cực sử dụng phương tiện dạy học kỹ thuật số (băng, đĩa,...) để giúp trẻ được “nghe sách” thường xuyên hơn.

+ Tổ chức các hoạt động khuyến đọc đa dạng (đọc sách giấy, sách điện tử,...) phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau nhằm thu hút và hình thành thói quen tham gia và sử dụng thư viện cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

+ Tổ chức giới thiệu sách, thi kể chuyện theo sách…

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trong ngành giáo dục đào tạo quận Bình Tân, đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS (công lập và ngoài công lập), Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” của đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp trước ngày 12 tháng 10 năm 2016./.

Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

- TT UBND quận;                                                               

- Sở GD&ĐT TP;

- HT các trường, MN,TH, THCS, các ĐVTT;                                                   (Đã ký)

- Các tổ thuộc cơ quan PGD&ĐT;                                                      

- Lưu VP, PCGD.

                                                                                                            Ngô Văn Tuyên                                                                                      

        UBND QUẬN BÌNH TÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                           

 

 

PHỤ LỤC SỐ LIỆU TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016”

 (Đính kèm Kế hoạch số 1333/KH-GDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016

của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung hoạt động

Kết quả

Ghi chú

1

Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ”:

+ Cấp trường:

 

 

 

2

Các phương tiện thông tin:

+ Số bài viết trên các báo:

+ Số tin, phóng sự phát trên đài truyền hình:

+ Số bài, tin đã phát trên đài phát thanh:

+ Số tờ báo tường, số bài việt về HTSĐ-XDXHHT:

+……………

 

 

 

3

Các hoạt động tuyên truyền :

+ Số lượng tờ rơi đã phát hành:

+ Số lượng sách, tài liệu đã phát hành:

+ Số băng rôn, pa nô, khẩu hiệu đã thực hiện:

+ Số lượng xe loa phát thanh đến từng khu phố:

+Màn hình led cổ động

…………

 

 

 

4

Hội thảo tọa đàm về HTSĐ-XDXHHT:

+ Số lần hội thảo tọa đàm:

+ Số người tham gia:

+ Triển lãm, số lượt người dự:

+ Hội diễn văn nghệ:

+ Số lượt tham quan, học tập:

……………………..

 

 

5

Khai giảng các lớp:

+ Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động đã tổ chức:

+ Số lượt người tham gia:

+ Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Số lượt người tham gia:

+ Số lớp giáo dục kỹ năng sống:

+ Số lượt người tham gia:

+ Số lớp dạy nghề cho lao động nông thôn:

+ Số lượt người tham gia:

+ Số lớp xóa mù chữ:

+ Số lượt người tham gia:

+ Các lớp khác:

+ Số lượt người tham gia:

 

 

 

 

6

Tổng kết khen thưởng

+ Số đơn vị được khen thưởng:

+ Số cá nhân được khen thưởng:

+ Tổng kinh phí khen thưởng:

 

 

 

                    

                                                          PHÒNG GD&ĐT QUẬN BÌNH TÂN.

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86